Asjaoigusseadus II

Ava otsing

KASUTATUD LÜHENDID

alt – alternatiiv
ap – alapunkt
art – artikkel
Art – Artikel / article
AS – alkoholiseadus
AuflAuflage (trükk, väljaanne)
AvTS – avaliku teabe seadus
AÕS – asjaõigusseadus
AÕS Komm – Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne
AÕSRS – asjaõigusseaduse rakendamise seadus
BauRG – Baurechtsgesetz (Austria)
BES – Balti Eraseadus
BGB – Bürgerliches Gesetzbuch (Saksa tsiviilseadustik)
BW – Burgerlijk Wetboek (Hollandi tsiviilseadustik)
DCFR – Draft Common Frame of Reference (Euroopa lepinguõiguse tugiraamistiku eelnõu)
EES – eluruumide erastamise seadus
EhS – ehitusseadus
EIK – Euroopa Inimõiguste Kohus
EIOS – elektriohutusseadus
EIÕK – Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon
EK(b)P KK – Eesti Kommunistliku Partei Keskkomitee
EL – Euroopa Liit
ELT – Euroopa Liidu Teataja
ELTS – elektrituruseadus
ELÜPS – Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus
EMÜ – Euroopa Majandusühendus
ENSV TsK – Eesti NSV Tsiviilkoodeks
ErbbauRG – Gesetz über das Erbbaurecht (Saksa)
ErS – erastamisseadus
ESS – elektroonilise side seadus
EV – Eesti Vabariik
EVK – Eesti Väärtpaberikeskus
EVKS – Eesti Väärtpaberite Keskregistri seadus
EV ÜN – Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
– Euroopa Ühendus
EÜT – Euroopa Ühenduste Teataja
EÜT L – Euroopa Ühenduste Teataja lisa
GBBerG – Grundbuchbereinigungsgesetz (Saksamaa kinnistusraamatu korrastamise seadus)
GBO – Grundbuchordnung (Saksa kinnistusraamatuseadus)
GBV – Grundbuchverfügung (Šveitsi kinnistusraamatu kord)
HGB – Handelsgesetzbuch (Saksa äriseadustik)
HKMS – halduskohtumenetluse seadustik
HMS – haldusmenetluse seadus
HrsgHerausgeber (väljaandja)
HÜS – hooneühistuseadus
IGUS – inimgeeniuuringute seadus
IKS – isikuandmete kaitse seadus
JahiS – jahiseadus
jj – ja järgnev(ad)
jmt – ja muu taoline
jõust – jõustunud
KaMS – kaubamärgiseadus
KAOKS – kinnisasja omandamise kitsendamise seadus
KarS – karistusseadustik
KAS – krediidiasutuste seadus
KasMS – kasuliku mudeli seadus
KASVS – kinnisasja sundvõõrandamise seadus
KeJS – keskkonnajärelevalve seadus
KeÜS – keskkonnaseadustiku üldosa seadus
KGOS – küttegaasi ohutuse seadus
KKütS – kaugkütteseadus
KMSS – kaubandusliku meresõidu seadus
KMS – käibemaksuseadus
komm – kommentaar
KomPS – kommertspandiseadus
KOKS – kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
KOS – korteriomandiseadus
KOV – kohaliku omavalitsuse üksus
KPS – kalapüügiseadus
KrMS – kriminaalmenetluse seadustik
KRS – kinnistusraamatuseadus
KTM – kohtutäiturimäärustik
KTS – kohtutäituri seadus
KVEKS – kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seadus
KÜS – korteriühistuseadus
LaevaRS – laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seadus
LAÕS – laeva asjaõigusseadus
LennS – lennundusseadus
lg – lõige
lk – lehekülg
LkindlS – liikluskindlustusseadus
LKS – looduskaitseseadus
LS – liiklusseadus
LuftFzgG – Gesetz über Rechte an Luftfahrzeugen
m – meeter
MaaKatS – maakatastriseadus
MaaKS – maakorraldusseadus
MaaMS – maamaksuseadus
MaaParS – maaparandusseadus
MaaPS – maapõueseadus
MaaRS – maareformi seadus
MGS – maagaasiseadus
mh – muuhulgas
MiFID – Markets in Financial Instruments Directive
MKS – maksukorralduse seadus
MS – metsaseadus
MTKS – mikrolülituse tüpoloogia kaitse seadus
MTÜS – mittetulundusühingute seadus
MuKS – muinsuskaitseseadus
MüKo – Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch
NJW – Neue Juristische Wochenschrift
nn – niinimetatud
NotS – notariaadiseadus
NotTS – notari tasu seadus
nr – number
NSV – nõukogude sotsialistlik vabariik
nt – näiteks
n-ö – nii-öelda
o – otsus
OONV – omandi omaniku nõusolekuta võõrandamine
ORAS – omandireformi aluste seadus
OS – Eesti Vabariigi omandiseadus
p – punkt
PachtkredG – Pachtkreditgesetz
PankrS – pankrotiseadus
PatS – patendiseadus
PKS (1995) – 1.01.1995 – 30.06.2010.a kehtinud perekonnaseadus
PKS – perekonnaseadus
PlanS – planeerimisseadus
PRIA – Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
PS – põhiseadus
PSJKS – põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seadus
PSKo – põhiseaduslikkuse kolleegiumi otsus
ptk – peatükk
PärS – pärimisseadus
RahaPTS – rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus
RAS – ruumiandmete seadus
RdtS – raudteeseadus
RelvS – relvaseadus
RES – riigieelarve seadus
REÕS – rahvusvahelise eraõiguse seadus
RKHKm – Riigikohtu halduskolleegiumi määrus
RKHKo – Riigikohtu halduskolleegiumi otsus
RK – riigikohus
RKKTS – Riigikogu kodu- ja töökorraseadus
RKKK – Riigikohtu kriminaalkolleegium
RKKKm – Riigikohtu kriminaalkolleegiumi määrus
RKKKo – Riigikohtu kriminaalkolleegiumi otsus
RKPJK – Riigikohtu põhiseadusliku järelevalve kolleegium
RKPJKo – Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsus
RKTK – Riigikohtu tsiviilkolleegium
RKTKm – Riigikohtu tsiviilkolleegiumi määrus
RKTKo – Riigikohtu tsiviilkolleegiumi otsus
RKÜKm – Riigikohtu üldkogu määrus
RKÜK – Riigikohtu üldkogu
RKÜKo – Riigikohtu üldkogu otsus
RLS – riigilõivuseadus
RMK – Riikliku Metsamajanduse Keskus
ROS – rahvusooperi seadus
RT – Riigi Teataja
RTL – Riigi Teataja lisa
RVastS – riigivastutuse seadus
RVS – riigivaraseadus
SanS – saneerimisseadus
SAS – sihtasutuste seadus
SchRG – Gesetz über Rechte an eingetragenen Schiffen
SE – Euroopa äriühing (Societas Europaea)
sh – sealhulgas
SOS – surveseadme ohutuse seadus
st – see tähendab
ZGB – Zivilgesetzbuch (Šveitsi tsiviilseadustik)
ZPO – Zivilprozessordnung (Saksa tsiviilkohtumenetluse seadus)
ZVglRWiss – Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft
Tartu RKo – Tartu Ringkonnakohtu otsus
TDKS – tööstusdisaini kaitse seadus
TeeS – teeseadus
TJA – Tehnilise Järelevalve Amet
TlnRKo – Tallinna Ringkonnakohtu otsus
TMS – täitemenetluse seadustik
TPSKS – taimede paljundamise ja taime sordikaitse seadus
TsK – Eesti NSV tsiviilkoodeks
TsMS – tsiviilkohtumenetluse seadustik
TsSE – tsiviilseadustiku eelnõu (1940)
TsÜS – tsiviilseadustiku üldosa seadus
TsÜS Komm – tsiviilseadustiku üldosa seadus (kommenteeritud väljaanne)
TubS – tubakaseadus
TÕAS – tööstusomandi õiguskorralduse omandi seadus
TõS – tõestamisseadus
TÜS – tulundusühistuseadus
u – umbes
UK – United Kingdom
USA – United States of America
v.a – välja arvatud
VeeS – veeseadus
vms – või muu selline
VMS – välismaalaste seadus
vmt – või muu taoline
VPTS – väärtpaberituru seadus
vrd – võrdle
VSaarS – püsiasustusega väikesaarte seadus
vt – vaata
VTMS – väärteomenetluse seadustik
VTsK – Venemaa tsiviilkoodeks
VÕKS – välisõhu kaitse seadus
VÕS – võlaõigusseadus
VÕS I. Komm – Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne
VÕS II. Komm – Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne
VÕS III. Komm – Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne
äm – ääremärkus
ÄS – äriseadustik
äärenr – äärenumber
ÜVVKS – ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadus
YrKiinL – yrityskiinnituslaki

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin