Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 16. Kande tegemine

(1) Registripidajale esitatavad avaldused peavad olema notariaalselt kinnitatud. Avaldus võib sisalduda kommertspandilepingus. Notariaalselt kinnitatud avaldus esitatakse koos kande tegemiseks vajalike dokumentidega registripidajale avalduse kinnitanud notari vahendusel notarite elektroonilise infosüsteemi kaudu. Mõjuval põhjusel võib avalduse ja kande tegemiseks vajalikud dokumendid esitada teise notari vahendusel. Notar selgitab isikule, millised dokumendid tuleb avaldusele lisada ja millised nõuded neile kehtivad.

(RK s 14.11.2001 jõust. 01.02.2002 – RT I 2001, 93, 565;

RK s 05.12.2012 jõust. 19.12.2012 – RT I, 18.12.2012, 3)

(2) Kommertspandiregistrisse tehakse kanne avalduse, kohtulahendi või muul seaduses sätestatud alusel. Kommertspandi registrisse kandmise avalduse võib esitada pantija või pandipidaja. Kui avalduse esitab pandipidaja, peab sellele olema lisatud pantija notariaalselt kinnitatud nõusolek kommertspandi registrisse kandmiseks.

(RK s 05.06.97 nr. 353 jõust. 10.07.97 – RT I 1997, 48, 774;

RK s 26.01.2006 jõust. 04.02.2006 – RT I 2006, 7, 42;

RK s 10.12.2008 jõust. 01.01.2009 – RT I 2008, 59, 330)

(3) Avalduses tuleb märkida käesoleva seaduse paragrahvis 14 punktides 1, 3, 4, 5, 7 sätestatud andmed. Avaldusele tuleb lisada kommertspandileping.

(RK s 05.06.97 nr. 353 jõust. 10.07.97 – RT I 1997, 48, 774)

(4) Samal päeval posti või e-posti teel saabunud avaldused loetakse üheaegselt saabunuks ja registreeritakse päevikus sellel päeval saabunud avaldustest viimastena. Vastuvõtmise kellaajaks märgitakse avalduste vastuvõtu lõpetamise kellaaeg.

(RK s 06.12.2006 jõust. 01.01.2007 – RT I 2006, 61, 456)

(41) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse arvutis peetava kommertspandiregistri infosüsteemi, registreeritakse avaldus ning tema laekumise aeg registripäevikus automatiseeritult.

(RK s 06.12.2006 jõust. 01.01.2007 – RT I 2006, 61, 456)

(42) Kui digitaalallkirjastatud avalduse saab esitada otse arvutis peetava kommertspandiregistri infosüsteemi, ei või avaldust esitada e-posti teel. Vastasel juhul tagastab registripidaja e-postig a esitatud avalduse koos põhjuse äranäitamisega ning registripäevikus registreerimata.

(RK s 06.12.2006 jõust. 01.01.2007 – RT I 2006, 61, 456)

(5) Kommertspante ei saa seada ühele ja samale järjekohale, välja arvatud käesoleva paragrahvi 4. lõikes sätestatud juhul, kui pandilepingud on sõlmitud samal kuupäeval. Kommertspant võib kuuluda murdosades mitmele pandipidajale ühiselt.

(RK s 05.06.97 nr. 353 jõust. 10.07.97 – RT I 1997, 48, 774)

(6) Kommertspandi kande muutmiseks on nõutav nende pandipidajate notariaalselt kinnitatud nõusolek, kelle registrisse kantud õigust selline kande muutmine kahjustab.

(RK s 14.11.2001 jõust. 01.02.2002 – RT I 2001, 93, 565;

RK s 26.01.2006 jõust. 04.02.2006 – RT I 2006, 7, 42)

(7) Notariaalselt kinnitatud avaldus, avalduse esitamise volikiri ning kande tegemise, muutmise ja kustutamise nõusolek loetakse võrdseks digitaalallkirjastatud avalduse, volikirja ja nõusolekuga.

(RK s 12.10.2005 jõust. 01.01.2006 – RT I 2005, 57, 450)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid