Asjaoigusseadus II

Ava otsing
  1. EESSÕNA
  2. KOMMENTAARIDE AUTORID
  3. KASUTATUD LÜHENDID
  4. 4. osa. SERVITUUDID
   1. 1. peatükk. REAALSERVITUUDID
    1. 1. jagu. Mõiste, tekkimine, lõppemine
     1. § 172. Reaalservituudi mõiste
     2. § 173. Reaalservituudi tekkimine
     3. § 174. – § 175. (Kehtetud)
     4. § 176. Reaalservituudi lõpetamine valitseva kinnisasja omaniku nõudel
     5. § 177. Reaalservituudi lõpetamine teeniva kinnisasja omaniku nõudel
    2. 2. jagu. Sisu
     1. § 178. Reaalservituudi teostamise viis
     2. § 179. Reaalservituudi teostamine ehitise või seadeldise abil
     3. § 180. Reaalservituudi teostamise viisi muutmine
     4. § 181. Reaalservituudi teostamise koha muutmine
     5. § 182. Reaalservituudi jagamatus
     6. § 183. Ühe ja sama järjekoha kasutusõigused
     7. § 184. Reaalservituudi takistuse kõrvaldamine
     8. § 1841. Reaalservituudi teostaja valduse kaitse
     9. § 185. (Kehtetu)
    3. 3. jagu. Üksikud reaalservituudid
     1. § 186. – § 200. (Kehtetud)
   2. 2. peatükk. ISIKLIKUD SERVITUUDID
    1. 1. jagu. Kasutusvaldus
     1. 1. jaotis. Mõiste, tekkimine, lõppemine
      1. § 201. Kasutusvalduse mõiste
      2. § 202. (Kehtetu)
      3. § 203. Kasutusvalduse tekkimine
      4. § 204. – § 209. (Kehtetud)
      5. § 210. Kasutusvalduse lõppemine kasutusvaldaja surmaga
      6. § 211. Kasutusvalduse lõppemine juriidilise isiku suhtes
      7. § 212. Kasutusvalduse lõpetamine
     2. 2. jaotis. Sisu
      1. § 213. Kasutusvalduse sisu kindlaksmääramine
      2. § 214. Kasutusvaldaja õigused
      3. § 215. Kasutusvalduse üleandmise keeld
      4. § 216. Kasutusvalduse eseme tagastamine
      5. § 217. Kasutusvalduses oleva kinnisasja jagamine
      6. § 218. Asja säilitamine ja kasutamine
      7. § 219. Asja korrashoid
      8. § 220. Kasutusvaldaja teatamiskohustus
      9. § 221. Kinnisasja päraldiste käsutamine
      10. § 222. (Kehtetu)
      11. § 223. Kasutusvaldaja maksekohustus ja koormatised
      12. § 224. Omaniku õigus nõuda tagatist
    2. 2. jagu. Isiklik kasutusõigus
     1. § 225. Isikliku kasutusõiguse mõiste
     2. § 226. Isikliku kasutusõiguse üleandmine
     3. § 227. Isiklik kasutusõigus elamule
     4. § 228. Reaalservituudi ja kasutusvalduse sätete kohaldamine
  5. 5. osa. REAALKOORMATISED
   1. 1. peatükk. MÕISTE, TEKKIMINE, LÕPPEMINE
    1. § 229. Reaalkoormatise mõiste
    2. § 230. Reaalkoormatise liigid
    3. § 231. Reaalkoormatise tekkimine
    4. § 232. (Kehtetu)
    5. § 233. Reaalkoormatise lõpetamine õigustatud isiku nõudel
    6. § 234. Reaalkoormatise lõpetamine kohustatud isiku nõudel
    7. § 235. Väljaostuhind
    8. § 236. Reaalkoormatisest tuleneva kohustuse aegumine
   2. 2. peatükk. SISU
    1. § 237. Reaalkoormatise seotus kinnisasjaga
    2. § 238. Reaalkoormatise üleantavus
    3. § 239. Vastutus reaalkoormatisest tulenevate kohustuste eest
    4. § 240. Reaalkoormatise kehtivus valitseva kinnisasja jagamisel
  6. 6. osa. HOONESTUSÕIGUS
   1. 1. peatükk. MÕISTE, TEKKIMINE, LÕPPEMINE
    1. § 241. Hoonestusõiguse mõiste ja ulatus
    2. § 242. Hoonestusõiguse seadmine ja üleandmine
    3. § 243. (Kehtetu)
    4. § 244. Hoonestusõiguse lõpetamine kokkuleppel
    5. § 2441. Hoonestusõiguse omanikule langemine
    6. § 2442. Hüvitis hoonestusõiguse eest
    7. § 2443. Koormatise püsimajäämine
    8. § 245. Hoonestusõiguse lõpetamine selle omandamisel kinnisasja omaniku poolt
    9. § 246. Hoonestusõiguse säilimine ehitise hävimisel
   2. 2. peatükk. HOONESTUSÕIGUSE SISU
    1. § 247. Hoonestaja õiguste teostamine
    2. § 248. Hoonestusõiguse kitsendamise keeld
    3. § 249. Hoonestusõiguse käsutamine
    4. § 2491. Nõusoleku andmine
    5. § 250. Hoonestusõiguse järjekoht
    6. § 251. Hoonestusõiguse tähtaeg
    7. § 252. Ehitise saatus hoonestusõiguse tähtaja saabumisel
    8. § 253. Hüvitis hoonestusõiguse tähtaja möödumisel
    9. § 254. Tasu hoonestusõiguse eest
    10. § 255. Maksud ja koormatised
    11. § 2551. Kokkulepped
  7. 7. osa. OSTUEESÕIGUS.
   1. 1. peatükk. MÕISTE, TEKKIMINE JA LÕPPEMINE
    1. § 256. Ostueesõiguse mõiste
    2. § 257. Ostueesõiguse seadmine ja tähendus
    3. § 258. (Kehtetu)
    4. § 259. (Kehtetu)
    5. § 260. Ostueesõiguse üleandmise piirangud
   2. 2. peatükk. SISU
    1. § 261. (Kehtetu)
    2. § 2611. Ostja õigused
    3. § 2612. Ostuhinna tasumine
    4. § 2613. Ostja vabanemine ostuhinna tasumise kohustusest
    5. § 2614. Ostueesõigus kinnisasja jagamisel
    6. § 262. – § 275. (Kehtetud)
  8. 8. osa. PANDIÕIGUS
   1. 1. peatükk. ÜLDSÄTTED
    1. § 276. Pandi mõiste ja liigid
    2. § 277. Pandi ese
    3. § 278. Pantija
    4. § 279. Pandiga tagatav nõue
    5. § 280. Pandiga tagatud nõude eelistus
   2. 2. peatükk. VALLASPANT
    1. 1. jagu. KÄSIPANT
     1. 1. jaotis. Mõiste, tekkimine, lõppemine
      1. § 281. Käsipandi mõiste
      2. § 282. Käsipandi tekkimine
      3. § 2821. Pandiõiguse heauskne omandamine
      4. § 283. Käsipant mitmele asjale
      5. § 284. Käsipandi lõppemine nõude lõppemisega
      6. § 285. Käsipandi lõppemine vallasasja hävimisega
      7. § 286. Käsipandi lõppemise muud alused
     2. 2. jaotis. Sisu
      1. § 287. Pandipidaja kohustused panditud asja hoidmisel
      2. § 288. Pandipidaja õigus panditud asja kasutada
      3. § 289. Käsipandi üleminek koos nõudega
      4. § 290. Panditud asja tagastamine
      5. § 291. Nõude üleminek pantijale
      6. § 292. Müügiõiguse tekkimine pandipidajal
      7. § 293. Müügist teatamine
      8. § 294. Panditud asja müük
      9. § 295. Panditud asja müügist saadud raha
      10. § 296. (Kehtetu)
    2. 2. jagu. REGISTERPANT
     1. 1. jaotis. Üldsätted
      1. § 297. Registerpandi mõiste
      2. § 2971. Registrisse kantavad andmed
      3. § 2972. Kohtulik registerpant
      4. § 2973. Kande tegemine registrisse
      5. § 298. Laevahüpoteegi sätete kohaldamine
      6. § 299. Registerpandi tekkimine
      7. § 2991. Registerpandi lõppemine
      8. § 2992. Pandieseme kustutamine registrist
      9. § 300. Registerpandi järjekoht
      10. § 3001. Kande muutmine
      11. § 3002. Osaregisterpant
      12. § 3003. Registerpandi üleandmine
      13. § 3004. Registerpandist loobumine
      14. § 3005. Registerpandi pantimine
      15. § 301. (Kehtetu)
      16. § 302. Pandipidajate nõuete rahuldamine
      17. § 303. Registerpandi avalikkus
      18. § 304. (Kehtetu)
      19. § 305. (Kehtetu)
      20. § 306. (Kehtetu)
     2. 2. jaotis. Transpordivahendite pantimine
      1. § 307. – § 308. (Kehtetud)
     3. 3. jaotis. Kommertspant
      1. § 309. (Kehtetu)
      2. § 310. – § 312. (Kehtetud)
     4. 4. jaotis. Intellektuaalse omandi pantimine
      1. § 313. (Kehtetu)
     5. KOMMERTSPANDISEADUS
      1. 1. peatükk. ÜLDSÄTTED
       1. § 1. Kommertspandi mõiste
       2. § 2. Kommertspandi ulatus
       3. § 3. Kommertspandiga tagatud nõue
      2. 2. peatükk. KOMMERTSPANDIST TULENEVAD ÕIGUSLIKUD TAGAJÄRJED
       1. § 4. Kommertspandi seadmine
       2. § 5. Vara kasutamine ja käsutamine
       3. § 6. Koormatud vara üleminek
       4. § 7. Kommertspandi kehtivus äriühingute ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel
       5. § 8. Kommertspandi kehtivus ettevõtja surma korral
       6. § 9. Õigus kindlustushüvitisele
       7. § 10. Kommertspandist tulenevad õigused sundtäitmise ja pankroti korral
       8. § 11. Nõude rahuldamine enne sissenõutavaks muutumist
       9. § 12. Teabe andmise kohustus
       10. § 13. Pantija vastuväited
      3. 3. peatükk. KOMMERTSPANDI REGISTREERIMINE
       1. § 14. Kommertspandiregistrisse kantavad andmed
       2. § 15. Kommertspandiregister
       3. § 16. Kande tegemine
       4. § 17. Kande õiguslik tähendus
       5. § 18. Kommertspandi lõppemine
       6. § 19. (Kehtetu)
       7. § 20. (Kehtetu)
       8. § 21. (Kehtetu)
       9. § 22. (Kehtetu)
       10. § 23. Järjekoha muutmine
       11. § 24. Kande parandamine enne allakirjutamist
       12. § 25. Kande parandamine pärast allakirjutamist
       13. § 26. Kande parandamise viis
       14. § 27. (Kehtetu)
       15. § 28. (Kehtetu)
    3. 3. jagu. Õiguste pantimine
     1. § 314. Õigused pandi esemena
     2. § 3141. Finantstagatis
     3. § 3142. Finantstagatise seadmine
     4. § 3143. Finantstagatise käsutamine
     5. § 315. Pandi seadmine
     6. § 316. Panditud õiguse lõpetamine ja muutmine
     7. § 317. Nõude pantimisest teatamine
     8. § 318. Pantimise tagajärjed võlgnikule nõude pantimise korral
     9. Sissejuhatus §-de 319–3196 juurde.
     10. § 319. Kohustuse täitmine nõude pantimise korral
     11. § 3191. Etteteatamisõigus
     12. § 3192. Kõrvalekalduva kokkuleppe lubatavus
     13. § 3193. Sissenõudmisele kaasaaitamine
     14. § 3194. Täitmise toime
     15. § 3195. Sissenõutud raha deponeerimine
     16. § 3196. Muude õiguste müük
     17. § 3197. (Kehtetu)
    4. 4. jagu. Kinnipidamisõigus
     1. § 320. – § 324. (Kehtetud)
   3. 3. peatükk. KINNISPANT
    1. 1. jagu. HÜPOTEEK
     1. 1. jaotis. Mõiste, tekkimine ja lõppemine
      1. § 325. Hüpoteegi mõiste
      2. § 326. Hüpoteegi seadmise kokkuleppe vorm
      3. § 327. Hüpoteegi kanne
      4. § 328. Algne omanikuhüpoteek
      5. § 329. Hüpoteegipidaja loobumine hüpoteegist
      6. § 330. Hüpoteegi lõpetamine
      7. § 331. Hüpoteegi lõpetamine omaniku nõudel
      8. § 332. Omanikuhüpoteegi kustutamine hüpoteegipidaja nõudel
     2. 2. jaotis. Sisu.
      1. 1. alljaotis. Üldsätted
       1. § 333. Koormatud kinnisasja omaniku õigused
       2. § 334. Hüpoteegipidaja õigused kinnisasja väärtuse vähenemise ärahoidmiseks
       3. § 335. Hüpoteegipidaja õigused kinnisasja väärtuse vähenemisel
       4. § 336. Päraldiste väärtuse vähendamine
       5. § 337. Koormatud kinnisasja käsutamine
       6. § 338. Hüpoteegi käsutamine
       7. § 3381. Hüpoteegi pantimine
       8. § 339. (Kehtetu)
      2. 2. alljaotis. Järjekoht
       1. § 340. (Kehtetu)
       2. § 341. (Kehtetu)
      3. 3. alljaotis. Hüpoteegi ulatus
       1. § 342. (Kehtetu)
       2. § 343. Hüpoteegi ulatus kinnisasjale
       3. § 344. Hüpoteegi ulatus rendi- ja üürinõudele
       4. § 345. Hüpoteegi ulatus kindlustushüvitisele
      4. 4. alljaotis. Nõuete rahuldamine
       1. § 346. Nõuete ulatus
       2. § 347. (Kehtetu)
       3. § 348. (Kehtetu)
       4. § 349. Hüpoteegi üleminek omanikule
       5. § 350. (Kehtetu)
       6. § 351. Kinnisasja omaniku vastuväited
       7. § 352. Sundtäitmine
       8. § 353. Hüpoteegipidajate nõuete rahuldamise järjekord
       9. § 354. Omanikuhüpoteegi iseärasused sundtäitmisel
      5. 5. alljaotis. Hüpoteegi jagamine ja ühendamine
       1. § 355. Osahüpoteek
       2. § 356. Hüpoteegiga koormatud kinnisasja jagamine
       3. § 357. (Kehtetu)
       4. § 358. Hüpoteegi üleviimine
      6. 6. alljaotis. Ühishüpoteek
       1. § 359. Ühishüpoteegi mõiste
       2. § 360. Ühishüpoteegiga tagatud nõude rahuldamine
       3. § 361. Nõude rahuldamine ühe kinnisasja omaniku poolt
       4. § 362. Omaniku ühishüpoteek
    2. 2. jagu. KOHTULIK HÜPOTEEK
     1. § 363. Kohtuliku hüpoteegi mõiste
     2. § 3631. Kohtulik hüpoteek mitmele kinnisasjale
     3. § 364. Hüpoteegi sätete kohaldamine
  9. 9. osa. SEADUSE RAKENDAMINE
   1. § 365. Seaduse jõustumine
  10. RIIGIKOHTU LAHENDITE LOETELU
  11. KIRJANDUS