Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 257. Ostueesõiguse seadmine ja tähendus

(1) Ostueesõiguse seadmiseks kohustav tehing peab olema notariaalselt tõestatud.

(RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 – RT I 2003, 13, 64)

(2) Ostueesõiguse seadmiseks nõutav asjaõigusleping peab olema notariaalselt tõestatud.

(RK s 05.06.2002 jõust. 01.07.2002 – RT I 2002, 53, 336)

(3) Kinnistusraamatusse kantud ostueesõigus omab kolmandate isikute suhtes samasugust tähendust nagu eelmärge omandi üleandmise nõude tagamiseks. Sama tähendust omab ka seaduse alusel tekkinud kinnisasja ostueesõigus, mille kohta on kinnistusraamatusse kantud märkus, samuti kinnisasja kaasomaniku ostueesõigus.

(RK s 05.06.2002 jõust. 01.07.2002 – RT I 2002, 53, 336;

RK s 15.01.2003 jõust. 01.07.2003 - RT I 2003, 13, 64)

(4) Omaniku ning ostueesõigusega isiku vahelisele suhtele kohaldatakse võlaõigusseaduses ostueesõiguse kohta sätestatut, kui käesolevas seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(RK s 05.06.2002 jõust. 01.07.2002 – RT I 2002, 53, 336)

(5) (Kehtetu – RK s 15.06.2005 jõust. 01.01.2006 – RT I 2005, 39, 308)


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid