Asjaoigusseadus II

Ava otsing

§ 11. Nõude rahuldamine enne sissenõutavaks muutumist

(1) Võlausaldaja võib nõuda nõude rahuldamist kommertspandiga koormatud vara arvel isegi juhul, kui nõue ei ole muutunud sissenõutavaks, kui:

1) koormatud vara jagatakse, ettevõtte majandamine peatatakse või vara antakse üle teisele isikule vastuolus käesoleva seaduse paragrahv 5 lõikes 1 sätestatuga või

2) kogu kommertspandiga koormatud vara või suurem osa sellest hävib või

3) võlgnik ei anna võlausaldajale käesoleva seaduse paragrahvis 12 nimetatud teavet või

4) koormatud vara jäetakse hooletusse või see on vähenenud ja tagatise väärtus on seetõttu oluliselt langenud.

(2) Võlausaldaja võib nõuda nõude rahuldamist käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asjaoludel kolme kuu jooksul pärast neist asjaoludest teadasaamist. Vara üleandmisel, jagamisel või ettevõtte majandamise täielikul või osalisel peatamisel tuleb nõue esitada käesoleva seaduse paragrahv 6 lõikes 3 sätestatud tähtaja jooksul.


Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin

Kommentaarid