Asjaoigusseadus II

Ava otsing

KIRJANDUS

1. Asjaõigusseadus I (1.–3. osa). Kommenteeritud väljaanne. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi, T. Puri (koost.). Tallinn: Juura, 2014.
2. O. Jauernig, R. Stürner, Ch. Berger. Bürgerliches Gesetzbuch mit allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz (Auszug). Kommentar. 15. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2014.
3.Kinnistusraamatuseaduse, pärimisseaduse ja sellega seonduvate teiste seaduste muutmise seadus 725 SE III. Eelnõu seletuskiri. (14.07.2014).
4. A. Kruuse. Üürileandja pandiõiguse ja kolmanda isiku õiguste vahekord. – Juridica 2009, nr 10, lk 712–718.
5. K. Kullerkupp. Omandireservatsioon ja sellest tulenev ooteõigus. – Juridica 1998, nr 6, lk 279–285.
6. K. Kullerkupp. Vallasomandi üleandmine. Õigusdogmaatiline raamistik ja kujundusvõimalused. Doktoritöö. Tartu, 2013.
7. V. Kõve. Kommertspandiseaduse seletuskiri, dateerimata. Paberkandjal Justiitsministeeriumis.
8. V. Kõve. Varaliste tehingute süsteem Eestis. Doktoritöö. Tartu, 2009.
9. Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 6. Sachenrecht. 5. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2009.
10.Münchener Kommentar Zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Band 6. Sachenrecht. 6. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2013.
11. K. Palm. Kuidas lihtsatest asjast saavad keerulised ja vastupidi ehk Jutustusi MKS § 1361 ajaloost. – MaksuMaksja 2013 nr 6/7, lk 43–47.
12. P. Pärna, V. Kõve. Asjaõigusseadus. Kommenteeritud väljaanne. Tallinn, 1996.
13. K. Rebmann, F. J. Säcker. (Hrsg.). Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch. Bände 1–11. 5. Auflage. München: Verlag C. H. Beck, 2006.
14. K. Riismaa. Tagatisomandamine Eesti õiguses ja selle käsitlus pankrotimenetluses. Magistritöö. Tallinn, 2010.
15. O. M. Stöcker, R. Stürner. Flexibilität, Sicherheit und Effizienz der Grudpfandrechte in Europa. Band III, 2. erw Auflage, Berlin: Verband Deutscher Pfandbriefbanken, 2010
16. A. Zeno. Kinnispant. – Juridica 1993, nr 4, lk 89–92.
17. A. Zeno. Kinnistusraamat. – Juridica 1993, nr 4, lk 74–78.
18. R. Tiivel. Asjaõigus. Tallinn: Juura, 2007.
19. R. Tiivel. Asjaõigus. Tallinn: Juura, 2003.
20. R. Tiivel. Eesti hüpoteegist rahvusvahelise mõõdupuuga mõõtes. – Juridica 2012, nr 9, lk 684–693.
21. R. Tiivel. Hüpoteegi aktsessoorsusest ja muustki hüpoteegiga seonduvast. – Juridica 2006, nr 1, lk 42–53.
22. R. Tiivel. Laenu tagamisest munitsipaalmaaga ehk kuidagi ikka saab. – Juridica 2006, nr 8, lk 551–557.
23. T. Tomberg, H. Kulla. Reaalkoormatis – kas iganenud või vajalik asjaõigus. – Juridica 2011, nr 6, lk 437–442.
24.Tsiviilseadustiku üldosa seadus. Kommenteeritud väljaanne. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Tallinn: Juura, 2010.
25. U. Volens. Usaldusvastutus kui iseseisev vastutussüsteem ja selle avaldumisvormid. Doktoritöö. Tartu, 2011.
26. Võlaõigusseadus I. Kommenteeritud väljaanne. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Tallinn: Juura, 2006.
27.Võlaõigusseadus II. Kommenteeritud väljaanne. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Tallinn: Juura, 2007.
28.Võlaõigusseadus III. Kommenteeritud väljaanne. P. Varul, I. Kull, V. Kõve, M. Käerdi (koost.). Tallinn: Juura, 2009.
29. M. Wenckstern. Ekspertiis Eesti kommertspandi seaduse eelnõule. 31.10.1995. Paberkandjal Justiitsministeeriumis.

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin